Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 11 januari 2024

Het boeken van je voetbalvakantie
Aanmelden gebeurt door het compleet invullen van het inschrijfformulier op de website van ProCamp (www.procamp.nl). Met het boeken van een voetbalvakantie ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Ben je minderjarig bij het boeken, dan verklaar je dat je toestemming hebt gekregen van een ouder of verzorger. Na iedere boeking wordt door ProCamp een boekingsbevestiging verzonden, waarmee de boeking is bevestigd. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwend en met een boeking gaat de boeker akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook wanneer je woonachtig bent in het buitenland is het boeken van een voetbalvakantie bindend en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

De betaling
De boeking is definitief als de gehele reissom in het bezit is van ProCamp. Uiterlijk 1 juni (voor de zomerkampen) dient het restant van de reissom (indien van toepassing) in het bezit te zijn van ProCamp. Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte voetbalvakantie te annuleren. In dit geval worden de annuleringsvoorwaarden aangehouden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht.

Wijzigen
Mocht je door omstandigheden de week van het kamp en/of locatie na een boeking willen aanpassen dan kan dat t/m 30 april 2024 kosteloos. Vanaf 1 mei 2024 zijn de kosten per wijziging €30,00.

Een ander voor jou in de plaats
Als je als deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een reeds geboekte voetbalvakantie, dan kan iemand anders op de vrijgekomen plaats mee. Aan deze zogenoemde indeplaatsstelling zijn, buiten de kosten van het (bedrukte) tenue t.w.v. €60,00, geen extra kosten verbonden. Wel moet je zelf voor de persoon zorgen die in jouw plaats meegaat en alle gegevens van hem/haar aanleveren bij ProCamp.

Reissom, reisduur en reisprogramma
Alle in het programma genoemde prijzen zijn per persoon. Bij de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma vermeld op de locatiepagina. De in het reisprogramma vermelde data geven de dag van vertrek en terugkeer aan, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als hele dagen worden gerekend. Wanneer onze vervoerders (o.a. busmaatschappijen) brandstoftoeslagen in rekening brengen zullen deze aan jou doorberekend worden. ProCamp houdt zich het recht voor om reissommen te wijzigen. Reissommen worden bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Hierdoor kan het voorkomen dat een geboekte voetbalvakantie op een bepaald moment goedkoper wordt aangeboden. Verder kan het zo zijn dat er voor bepaalde voetbalvakanties tijdelijk een actieprijs geldt. Een en ander geeft geen recht op restitutie.

Annuleren ANVR-voorwaarden
Annuleren van de voetbalvakantie door de deelnemer dient schriftelijk (e-mail naar info@procamp.nl) bevestigd te worden. De datum van de verzending e-mail geldt als meldingsdatum van de annulering. Indien er geen annuleringsverzekering bij ProCamp tijdens de inschrijving wordt afgesloten is de deelnemer bij annulering de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt hier verstaan de gepubliceerde prijs op de website, exclusief boekingskosten en verzekeringspremies.

TIP: sluit bij de inschrijving een ProCamp annuleringsverzekering af waardoor je gedekt bent tegen onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessure of een andere reden) waardoor deelname niet mogelijk is. Niet elke eigen annulerings- en reisverzekering dekt namelijk voetbalkampen (met overnachting), voetbaldagen (thuis slapen) of keeperskampen.

Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van ProCamp is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een voetbalvakantie is volgeboekt.

Herroepingsrecht
Binnen 24 uur na een boeking kun je de voetbalvakantie kosteloos annuleren. Hiervoor dient je een annuleringsverzoek te sturen naar ons via e-mail (info@procamp.nl). Vanaf 8 weken voor aanvang van het kamp vervalt deze bedenktijd en zijn de annuleringsvoorwaarden (zie hierboven) van toepassing indien er geen annuleringsverzekering bij ProCamp is afgesloten.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3 van de ANVR-consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de vakantie van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) vakantiegenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je een voetbalvakantie boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur wordt opgehaald. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer.

Het melden van bijzonderheden
Als je een ProCamp voetbalkamp wil gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Overmacht
Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer (code oranje of rood afgegeven door het KNMI), bepaalde activiteiten niet doorgaan, is ProCamp niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Wel zal ProCamp altijd zorgen voor een passend alternatief. Indien door een overmacht situatie de annulering buiten de schuld van ProCamp plaatsvindt zal er op de restitutie een bedrag voor de gemaakte kosten worden ingehouden.

Minimum- en maximumaantal deelnemers
Bij alle in ons programma opgenomen voetbalvakanties is een minimum- en maximumaantal deelnemers vereist. Als bij een voetbalvakantie het bepaalde aantal deelnemers zich niet aanmeldt dan streeft ProCamp ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 7 dagen voor vertrek te beslissen of een voetbalvakantie wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimumaantal deelnemers (36 kinderen) niet bereikt is, de vakantie toch kunnen plaatsvinden. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalden weken worden samengevoegd. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van de reissom (incl. boekingskosten en verzekeringspremies) plaats.

Garantie doorgang
Voetbalvakanties kunnen een doorgang garantie hebben. Dit staat op de betreffende locatiepagina op www.procamp.nl. Deze garantie kunnen wij geven, omdat wij weten uit ervaring dat de betreffende voetbalvakantie altijd doorgang heeft. Mocht het minimumaantal deelnemers niet gehaald worden dan gaat de voetbalvakantie met een kleiner groepje door. In het geval van gewichtige omstandigheden kan ProCamp van deze garantie afwijken.

Gewichtige omstandigheden
In geval van gewichtige omstandigheden heeft ProCamp het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan van zodanige aard dat de uitvoering van de reisovereenkomst door ProCamp niet in redelijkheid kan worden verwezenlijkt. ProCamp zal, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, binnen 48 uur een alternatief aanbod doen, tenzij de oorzaak van de wijziging aan de deelnemer is toe te rekenen.

Instructies en gedragsregels
Je bent, als deelnemer van een bij ProCamp geboekte voetbalvakantie, verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en afspraken van ProCamp ter bevordering van een goed verloop van de voetbalvakantie. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke ProCamp hanteert.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan ProCamp hinder of overlast bezorgt, kan door ProCamp van (voortzetting van) de voetbalvakantie worden uitgesloten. Je hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor jouw rekening. Je bent (of je ouders/verzorgers zijn) dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur de locatie hebt verlaten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers van de deelnemer. Tenminste één persoon (ouder of verzorger) dient tijdens je voetbalvakantie bereikbaar te zijn.

Alcohol en drugs
Bij een sportieve vakantie past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de ProCamp locaties. Overtreding van deze regel resulteert in directe verwijdering van het kamp en verdwijnt het recht op enige teruggave van de reissom.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ProCamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. ProCamp is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. ProCamp aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ProCamp - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van ProCamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. De medewerkers op een ProCamp locatie zijn niet gerechtigd uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van ProCamp.

Medicijngebruik
Indien je kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dien je dit bij aanvang van de voetbalvakantie af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider zal de medicijnen op het juiste moment aan je kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Verzorging en maaltijden
Tijdens een voetbalvakantie kunnen de maaltijden en tussendoortjes net even anders zijn dan je thuis gewend bent. Wij verzorgen de maaltijden met zorg en aandacht maar soms zijn deze minder luxe of uitgebreid dan thuis.

Niet leuk is geld terug garantie
Als je kind voor de eerste keer mee doet met een ProCamp voetbalweek en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis. Dan ontvang je het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Als ouder/verzorger een stuk extra zekerheid en voor je kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De "niet leuk is geld terug garantie" is geldig:

 • Voor elke nieuwe deelnemer van 7 tot en met 11 jaar. Voor slaap en niet slaapkampen;
 • Exclusief de kosten van het ontvangen tenue;
 • Bij een voetbalkamp of voetbaldagen met de duur van minimaal 4 dagen;
 • Als je kind het minimaal 2 nachten (of 2 dagen in geval van een dagkamp) heeft geprobeerd;
 • Je kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft is het voor ons voldoende.

Deze garantie is niet van toepassing voor onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessures etc.). Die vallen onder de dekking van een annuleringsverzekering.

Multimedia (foto's & video's)
Tijdens de ProCamp voetbalkampen, voetbalclinics en andere events worden er regelmatig foto- en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van ProCamp in de breedste zin van het woord. Als je niet wil dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit bij de inschrijving te vermelden.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving van een voetbalkamp kunt u zich op de ProCamp nieuwsbrief abonneren. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende voetbalvakantie (wat mee te nemen etc..) en gave vroegboekacties. Uitschrijven kan altijd via de bijgevoegde link in de nieuwsbrief.

Acties en aanbiedingen
Eventuele acties of aanbiedingen die ProCamp biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van één actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp één week door ProCamp bewaard. Na het verstrijken van deze periode is ProCamp gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Als je niet helemaal tevreden bent
Indien je tijdens je voetbalvakantie fouten of andere onvolkomenheden constateert, meld dit dan zo snel mogelijk bij de coördinator. Hij/zij zal het proberen op te lossen. Indien dit naar jouw mening niet goed gebeurt, laat dan de coördinator een schriftelijk verslag maken. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen twee weken na afloop van de voetbalvakantie kenbaar te worden gemaakt per email (info@procamp.nl) aan ProCamp.

Copyrights
Niets uit de brochure, website (beeld, tekst, logo’s etc.), social media of welke communicatie uitingen door ProCamp dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van ProCamp door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Waarheid
Het inschrijfformulier voor het kamp is naar waarheid ingevuld. Boetes die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste gegevens verhalen wij op de deelnemer in kwestie.

Kennelijke fouten en/of vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen op de website van www.procamp.nl binden ProCamp niet.