Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. De inschrijving is definitief als de gehele betaling is ontvangen.

Annuleren ANVR-voorwaarden
Indien er geen annuleringsverzekering bij ProCamp tijdens de inschrijving wordt afgesloten is de deelnemer bij annulering, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Annuleren kan alleen schriftelijk per email naar info@procamp.nl.

Tip: sluit bij de inschrijving een ProCamp annuleringsverzekering af waardoor u gedekt bent tegen onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessure of een andere reden) waardoor deelname onmogelijk is. Niet elke eigen annulerings- en reisverzekering dekt namelijk voetbalkampen (met overnachting) en voetbaldagen (thuis slapen).

Wijzigen
Mocht u door omstandigheden de week van het kamp en/of locatie na uw boeking willen aanpassen dan kunt u dat t/m 30 april 2022 kosteloos wijzigen. Vanaf 1 mei 2022 is dit €17,50.

Overmacht
Indien ProCamp door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is ProCamp gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. ProCamp dient de deelnemer minimaal 10 dagen vóór aanvang van het kamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van de kampkosten plaats. Indien door een overmacht situatie de annulering buiten de schuld van ProCamp plaats vindt zal er op de restitutie een bedrag voor de gemaakte kosten worden ingehouden.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van ProCamp, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke ProCamp hanteert. Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan ProCamp hinder of overlast bezorgt, kan door ProCamp van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten.

BELANGRIJK:
Bij een sportieve vakantie past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de ProCamp kampen. Overtreding van deze regel resulteert in directe verwijdering van het kamp.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3, lid 2 van de ANVR consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de vakantie van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) vakantiegenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je een voetbalkamp boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten. Je ouders/verzorgers zijn dan verplicht ervoor te zorgen dat je binnen 24 uur wordt opgehaald.

Het melden van bijzonderheden
Als je een ProCamp voetbalkamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als reisorganisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor ProCamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. ProCamp is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. ProCamp aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ProCamp - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van ProCamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet
Wil je graag op voetbalkamp met overnachten en heb je een dieet? Geen probleem. De keuken op onze locatie kunnen daar goed rekening mee houden. Kom je alleen overdag en lunch je bij ons dan is er vaak in overleg veel mogelijk op de diverse locaties. Vul op het inschrijfformulier wel alles over je dieet in s.v.p.

Niet leuk is geld terug garantie
Als uw kind voor de eerste keer mee doet met een ProCamp voetbalweek en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis. Dan ontvangt u het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Voor u als ouder een stuk extra zekerheid en voor uw kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De "niet leuk is geld terug garantie" is geldig:

  • Voor elke nieuwe deelnemer van 7 tot en met 11 jaar. Voor slaap en niet slaapkampen;
  • Exclusief de kosten van het ontvangen tenue;
  • Bij een voetbalkamp of voetbaldagen met de duur van minimaal 4 dagen;
  • Als uw kind het minimaal 2 nachten (of 2 dagen in geval van een dagkamp) heeft geprobeerd;
  • Uw kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft is het voor ons voldoende.

Deze garantie is niet van toepassing voor onvoorziene omstandigheden (ziekte, blessures, quarantaine etc.) die vallen onder de dekking van een annuleringsverzekering.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp één week door ProCamp bewaard. Na het verstrijken van deze periode is ProCamp gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Door het publiceren van foto’s en video’s zien ouders/verzorgers waar de voetballers mee bezig zijn. Beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens training, animatie en toernooi. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we hier uiterst zorgvuldig mee om. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van voetballers. Daarnaast kunnen er opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor ProCamp. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u dit wel of niet toestaat.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving van een voetbalkamp kunt u zich op de ProCamp nieuwsbrief abboneren. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende voetbalkampen (wat mee te nemen etc..) en gave vroegboekacties. Uitschrijven kan via de bijgevoegde link in de nieuwsbrief.

Waarheid
Het inschrijfformulier voor het kamp is naar waarheid ingevuld. Boetes die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste gegevens (bijv. verkeerde geboortedatum) verhalen wij op de deelnemer in kwestie.